.
.
کسی که فقیر هست واجب نیست فطریه بدهد
اما اگر بخواهد در ثواب آن شریک شود باید چطوری فطریه دهد؟