.
.
در عقد دائم مرد باید نفقه بده، در عقد موقت چطور؟