.
.
اون کسایی که بزرگتر هستند و سخت هست براشون کاملا سجده کنن، آیا میتونن این کار رو بکنن؟
آیا همه ی هفت عضو سجده باید روی زمین باشد؟