.
.
تا چه زمانی میشه سحری خورد؟
تا اول اذان صبح یا اینکه تا آخرش وقت داریم؟