.
.
چرا همش باید بریم سراغ یک آخوند که عقد ازدواج رو بخونه؟
نمیشه خودمون بخونیم؟