.
.
اگر زن قبل از عقد شرط کنه که نباید نزدیکی صورت بگیره، آیا این شرط درسته یانه؟
و اگر این شرط رو بکنه و داماد هم قبول کنه، باز هم آقا داماد باید نفقه بده؟