.
.
من با یک نفر عقد موقت کردم و بعد از مدتی فهمیدم که خیلی به هم میایم، به خاطر همین تصمیم گرفتیم که باهم ازدواج کنیم و این عقد رو دائمی کنیم، آیا میشه؟