.
.
تمام دولت های جهان به دنبال این هستند که یک رمز ارز دولتی برای خودشون داشته باشند
آیا در کشور ما به این موضوع پرداخته شده یا خیر؟