علم حوزوی و دانشگاهی همه به خدا می رسد
هرچه علم بیشتر پیشرفت کند خدا بیشتر ثابت می شود زیرا علم، یعنی کشف حقائق و دقائق بیشتر نظم این عالم هرچه علم بیشتر شود
هماهنگی میان عناصر هستی بهتر مشخص می شود و این می شود همان آیات الهی اگر مسئله ای به لحاظ عقلی قطعی ثابت شد نمی توان فرضیه های علمی