ابن عباس میگه هرجا در قرآن یا ایها الذین آمنو هست علی علیه السلام امیر و رئیس آن است
چرا اسم امیرالمومنین علی علیه السلام در قرآن کریم نیست؟