.
کسی که در طول روز روزه اش باطل شده و از جمله کسانی نبوده که عذر شرعی داشته، باید تا پایان اون روز امساک کنه؟ حالا این امساک یعنی چی؟