.
اگه بعد از سحر خوابیدم و وقتی که بیدار شدم دیدم که جنب شدم آیا روزه ی من درست است یا نه؟