.
.
اگر بعد از اذان صبح حالت تهوع بگیرم یا هر مریضی دیگه ای آیا می تونم روزم رو باز کنم؟