.
من حواسم بود که قبل از اذان صبح غسلم رو بکنم اما وسط غسل کردن اذان رو گفتن، باید چکار کنم؟