.
.
کسی که جنب هستش اما فراموش کرده غسل کنه و اذان صبح گفته شده ، آیا روزش باطل شده؟