.
.
صبح از خواب بیدار شدم و دیدم دهنم خیلی خشک هستش، آیا می تونم اب توی دهنم کنم و بیرون بریزم؟