.
.
در عقد ازدواج یک وکیل برای هر دو طرف بسه یا حتما باید دو تا باشه؟