اگر خدا عالم و قادر است چرا جلوی بلاهای طبیعی را نمیگیرد
پاسخ به اشکالات برهان نظم