.
.
شکل های مختلفی رو دیدیم که عقد میخونن؟
آخرش کدومش درسته؟