.
.
اگه بخوام در ماه رمضان به یک سفر ضروری برم آیا گناه کردم؟
سوال بعد اینکه چکار می تونم بکنم که هم به سفرم برسم و هم اینکه روزم درست باشه؟