آیا ما اختیار کامل داریم تو دنیا
یا مجبور هستیم به خوب بودن یا بد موندن
فایده بحث جبر و اختیار چیه ؟
عوامل اعتقاد به جبر
عاقلانه نبودن جبر و اجبار
اینکه هدایت و گمراهی از طرف خداست به معنای اجبار نیست ؟!