.
.
والا هم توی این دنیا سختی بکشیم و هم اون دنیا عذاب جهنم؟
یعنی چی خلیفه ی خدا روی زمین؟
آیا من هم میتونم خلیفه ی خدا روی زمین باشم؟
تفسیر آیه 30 سوره بقره