.
.
خدا چه گناهانی رو میبخشه؟
از کجا بدونم که خدا منو بخشیده یا نه؟
توبه چه مراحلی داره؟
تفسیر آیه 37 سوره بقره