.
.
من خیلی دوست دارم بیام سمت دین، اما همش فکر میکنم که منو محدود میکنه، چکار کنم؟
اصل باید ها و نباید های دین برای این دنیا هست یا برای آخرت؟
تفسیر آیه 38 سوره بقره