———
الرحمن الرحیم
هرچی در وصف مهربانی مادر گفته شده به جای خودش
مهربان تر از مادر هم داریم…