———-
در این قسمت می بینیم:
۱- ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی؟
۲- وقتی قرآن میگه فقط از خدا بخواهیم، پس چرا از اهل بیت معصومین ع حاجت می خواهیم؟؟
۳- چرا خدا واسطه قرار داده بین خودش و ما؟
۴- از کجا اثبات کنیم که امامان معصوم ع واسطه های خداوند هستن؟
۵- آیا این درسته که ما از کسانی کمک بگیریم که از دنیا رفتند؟