من خودم قمار بازی نمی کنم ولی من رو جایی دعوت کردند و در اون مجلس عده ای نشسته بودند و قمار بازی می کردند … آیا حضور من در اون مجلس حرام است یا خیر؟

با ما همراه باشید

  • شرکت در مجلس قمار دو مشکل دارد، احکام و اخلاق.
  • از نظر احکام شرکت در این مجالس چند شرط دارد:
  1. احتمال این که فرد مسلمان به گناه بیافتد وجود نداشته باشد.
  2. فرد مسلمان با حضور در این مجلس تایید کننده‌ی گناه دیگران نباشد.
  • اما اگر فردی در مجلسی بود و ناگهان در آن مجلس شروع کردند به قمار بازی و شرط بندی، فرد مسلمان چند وظیفه دارد:
  1. از آنها نهی از منکر بکند.
  2. اگر با خارج شدن فرد مسلمان کسانی که مشغول گناه هستند، از گناه دور بشوند، فرد مسلمان باید خارج بشود.
  • اگر شرط‌های قبلی که گفته شد، رعایت شد حضور در این مجالس مشکلی ندارد.
  • نگاه کردن به آلات قمار از نظر اخلاقی مشکل دارد؛ به عنوان مثال فردی که دارد قمار بازی می‌کند و دیگران آن را تماشا می‌کنند، به فرد قمار باز حس غرور و اعتماد به نفس می‌دهد چون با خود فکر می‌کند که کار خوبی را انجام می‌دهد که بقیه به آن توجه می‌کنند. البته لازم به ذکر است که این کار از نظر احکام هم حرام است زیرا این کار تایید گناه است.