.
از مبطلات روزه، حیض و نفاس است، اما لکه بینی خانم ها احکام خودش را دارد
اینکه قبل از عادت ماهانه باشد یا بعد از آن
چند روز باشد و غیره