.
.
اگر کسی در حالت روزه داری به فیلم های تحریک پذیر نگاه کنه و احساس کنه که ابی از او خارج شده آیا روزه اش درسته؟