.
.
خانم هایی که عذر شرعی دارند آیا می تونن ایات سجده دار را بخوانند، یا میتوانند به اون آیات گوش بدهند یانه؟
خانمی که عذر شرعی داره می تونه بعد از شنیدن سجده واجب به جا بیاره؟