.
.
آیا حتما باید فطریه رو به دفتر مرجعمون یا جای دیگه تحویل بدم یا اینکه خودم هم میتونم به فقیر بدم؟