.
.
.

مطالب مطرح شده:

  • اگر من با کسی ازدواج کنم، بچه های من با بچه های اون فرد محرم میشن؟
  • آیا پسر همسرم به خواهر من محرمه؟
  • آیا دختر همسرم به برادر من محرمه؟
  • اگر بخوام یک بچه ای از بهزیستی بیارم، چکار باید بکنم که به من محرم بشه؟