.
.
.

مطالب مطرح شده:

  • یک دختر و پسر می خوان به قصد ازدواج و شناخت با هم ارتباط داشته باشن، چه اشکالی داره؟
  • در ازدواج باید تمامی مراحل را یکی یکی به نوبت طی کرد.