.
.
.

مطالب مطرح شده:

  • چت کردن با نامحرم آیا اشکالی داره؟
  • دیدن عکس پروفایل های دختر یا پسرای مجازی حکمش چیه؟
  • چرا با دیدن عکس نا محرم گناه برام نوشته میشه؟
  • در نگاه به نامحرم، آیا بین مسلمان و غیر مسلمان فرقی داره؟