———-
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.

در همه انسانها ترغیب به کار نیک نهادینه شده

دعوت به کمال را مثمر ثمر می داند

باطل پشت سر حق مخفی شده

کمال خواهی در همه هست، آرمانشان متفاوت است

کمال نامحدود را خواهان است

چند باوری که همه ی انسان ها در اون مشترک هستند رو در جلسه قبل گفتیم

باور به حرکت به سمت خوبی ها و بدی ها
باور به کمال و ابدیت
این دو هم از باورهایی است که همه ی انسان ها قبولش دارند.
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.