————
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
اگر میل به بقا نیازی است که در همه ی انسان ها یکسان است، پس چرا عده ای خودکشی می کنند؟

انواع محبوب ها

  1. محبوب حقیقی و دائمی (فقط خدا)
  2. محبوب های متنوع و فانی
  3. محبوب واحد و فانی
خودکشی در کدامیک از سه صورت فوق رخ می دهد؟
.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.