.
.
اگر یک زن و مردی بخوان ازدواج کنن، زن چه وظیفه ای در قبال همسرش داره که باید اونها رو در زندگی مشترک انجام بده.