.
خیلی از بزرگتر های ما هستند که بیماری خاصی دارند و دکتر بهشون گفته روزه نگیرند، اما میخواد روزه بگیره
آیا اجازه داره یا نه؟