خب رسیدیم به قسمتی که خیلی هم در زندگی روزمره و فضای مجازی میبینیم عبارتی است به نام “just do it” فقط انجامش بده.
قسمت دوازدهم 20 راز موفقیت: فقط انجام بده

انجام بده

 نکته اول : کامل کسی است که بداند و بتواند وآرام بگیرد

حضرت میفرمایند کامل کسی است که بداند و بتواند و آرام بگیرد. بداند یعنی اینکه آموزش ببینیم و یاد بگیریم. بتواند یعنی اینکه بتونیم از دانسته‌هایمان استفاده کنیم و انجامش بدهیم و در نهایت به آرامش میرسیم. در پک روانشناسی تغییر و خودباوری تا موفقیت مفصل و گام به گام برایتان توضیح دادیم چطور روی کارهای خود متمرکز شوید.

نکته دوم: شاید جاده ها نا هموار باشد، اما لنگ زدن تو جدی تر است
آقا جاده ها خرابه من نمیرم، من تا بابام کمکم نکنه نمیرم سر کار حضرت میفرمایند این مشکل خیلی جدی تر است از آن مشکلی که داخل آن کار وجود دارد که تو می‌خواهی انجامش دهی