به یکی دیگر از قسمت های بیست راز موفقیت رسیدیم
قسمت هشتم 20 راز موفقیت:

تاثیر ذهن منفی در زندگی

ذهن منفی موفقیت را دور میکند، آقا امیر المومنین می‌فرماید:

ندارم، نداری می‌آورد

من بدبختم، بدبختی می آورد، میدانم من شکست می‌خورم، شکست می‌آورد. در هر صورت ذهنیت منفی نسبت به هر چیزی بازتابش به خود فرد برمی‌گردد. پس روی ذهن منفی خودتان و تغییر خودتان خوب کار کنید، ما در پشتیبان من دوره‌ای ساخته ایم با نام روانشناسی تغییر این دوره قدم به قدم با شماست تا تغییر مثبت در زندگی خود ایجاد کنید.