در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت هفتم 20 راز موفقیت: در مقابل تمسخر دیگران محکم بایست
– نکته اول : به خدا هم فحش می دهند
– نکته دوم: با سخن مردم نه گردوی تو مروارید می شود و نه مرواریدت گردو
– نکته سوم: هیچ وقت دنبال تایید مردم نباش
– نکته چهارم : به خاطر بهشت هیچ کس دوزخ نرو