.
اگر روزه برای اینها ضرر داره، نباید روزه بگیرند
باید تحقیق کنند و ببینند روزه ضرر داره یانه؟