.
کسی که بیماری خاصی دارد، مثل دیابت یا چیزهای دیگه
آیا باز هم باید روزه بگیرد یا نه؟