.
اگه من در این ایام کرونا روزه بگیرم بدنم ضعیف میشم و راحتتر کرونا میگیرم، حالا بازم باید تو همچین شرایطی روزه بگیرم؟