.
اگر خانمی در ماه رمضان روزه گرفته و مثلا یک ساعت قبل از افطار خون حیض ببیند، آیا روزه اش صحیح است یا خیر؟