چرا این حجم از دشمنی با قرآن؟
قرآن کریم به عنوان تنها مدعی ارایه سبک زندگی، حکیمانه شامل همه شئونات زندگی فردی اجتماعی سیاسی اقتصادی امنیتی، حاضر به شراکت کفار در قانون نویسی نیست و این مهم ترین دلیل دشمنی مستکبران و ظالمان است