.
من قبل از روز بعدی در ماه رمضان پاک شدم اما فراموش کردم که غسل کنم، تکلیف چیه؟