.
.
یک فقیر هست که عالمه
یک فقیر هست که همسایمون هستش
یک فقیر هست جزو فامیل است
به کدوم بدیم بهتره؟