.
.
من خدارو شکر درآمدم خوبه اما یک چندروزی هست که دستم خالیه و نمیتونم زکات فطریه رو پرداخت کنم
آیا میتونم قرض کنم و پرداخت کنم؟