.
.
من که میخوام فطریه بدم فرقی میکنه که به سید بدم یا به غیر سید؟